O fundacji

Nasza Fundacja zrodziła się z pasji i wiary w to, że każdy z nas posiada talent. Wierzymy też, że wspólnie możemy sporo zdziałać dla naszej lokalnej, tarnobrzeskiej społeczności.
Fundacja SERCE LASOWIACKIE im. Barbary i Franciszka Mortków, powstała w grudniu 2020 roku. Nasza Fundacja ma na celu tworzenie przestrzeni do wspierania osób z niepełnosprawnościami, a także do krzewienia kultury i rękodzieła opartego o kulturę przodków.

Głównymi założenia do utworzenia fundacji jest potrzeba realizacji przez p. Jolantę Kret powierzonej przez spadkodawców Barbarę i Franciszka Morktów misji sprawowania pieczy nad ich majątkiem, zgodnie z wolą właścicieli po ich śmierci majątek został przekazany na cele społeczne, w szczególności dla potrzeb tworzenia przestrzeni do wpierania edukacji dzieci i młodzieży, wspierania osób słabych, w tym niepełnosprawnych, krzewienia kultury i rękodzieła opartego o kulturę przodków. Na podstawie misji fundator określił cele, w oparciu o bieżące potrzeby społeczne i deficyty, które dzielą się na cztery kluczowe obszary:


1. Wspierania reintegracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie dla nich miejsc pracy i wspieraniu ich w procesie reintegracji społeczno – zawodowej.


2. Odbudowywanie i krzewienie kultury lasowiackiej, przodków, mieszkańców Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego.


3. Popularyzacja myśli „Cudze chwalicie. Swego nie znacie” zmierzająca do odkrywania bogactwa społecznego wśród mieszkańców Tarnobrzega i powiatu (osób żyjących i nieżyjących), którzy wnieśli wkład w budowanie autorytetu dla społeczności lokalnej, w szczególności dotyczy to osób i rodzin ”zwykłych” o wartych do naśladowania postawach i wartościowych.


4. Sprawowanie pieczy nad realizacją woli darczyńców określonych w testamencie przez Barbarę i Franciszka Martków, w tym sprawowanie pieczy zarządczej nad tym majątkiem.

KRS 0000 87 61 29

O patronach

zdjęcia ślubne mortków Patronami fundacji są Barbara i Franciszek Mortkowie. Barbara to córka Jana Słomki, która w 20. roku życia wyszła za mąż za Franciszka, skończyła szkołę krawiecką. On był z dziada pradziada Dzikowianinem, po ojcu odziedziczył stolarnię, którą unowocześnił i przekształcił w fabrykę mebli parowych. Później miał także wytwórnie wód gazowanych. Mortkowie umarli bezpotomnie- on w 1942 r. ona w lipcu 1944. Wtedy też wszedł w życie ich testament. Barbara i Franciszek Mortkowie w swoim testamencie zaznaczyli, iż cały majątek, w tym dom oraz ponad dwu hektarowy ogród, przekazują na rzecz fundacji, która ma umożliwić zdobycie zawodu młodzieży z ubogich rodzin. – Dom, zachowany w zmienionej formie, został bowiem włączony do wzniesionego po wojnie budynku, stoi do dzisiaj. Budynku działała bursa, szkoła zawodowa, a przed kilkoma laty na niedługi czas wprowadziło się tam Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II. Przez 4 lata posesja nie była użytkowana od kwietnia 2021 r. została użyczona Fundacji SERCE LASOWIACKIE im. Barbary i Franciszka Mortków.

STATUT
FUNDACJI SERCE LASOWIACKIE
im. Barbary i Franciszka Mortków

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Fundacja pod nazwą: SERCE LASOWIACKIE im. Barbary i Franciszka Mortków, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jolanta Kret zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 25, przez notariusza Halinę Chojnacką i Andrzeja Chojnackiego w dniu 03-11-2020.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016r. poz.40 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003r., nr 96, poz.873, tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1817) oraz innych przepisów obowiązujących na obszarze RP oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Nazwa fundacji brzmi : Fundacja SERCE LASOWIACKIE im. Barbary i Franciszka Mortków

§ 3


1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja powoływana na czas nieoznaczony.
3. Fundacja jest apolityczna.

§ 4

Siedzibą fundacji jest miasto Tarnobrzeg.

§ 5


1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą z nazwą : Fundacja SERCE LASOWIACKIE im. Barbary i Franciszka Mortków z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Jasińskiego 28 , 39-400 Tarnobrzeg.
2. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego ( logo) ,który zostanie ustalony przez Fundatorów.

§ 6


1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, inne podmioty ekonomii społecznej, spółki kapitałowe, w tym i nabywać akcje i udziały spółek.
3. Fundacja może przystępować do spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej.
4. Fundacja może tworzyć fundusze w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy.
5. Fundacja może tworzyć podmioty umożliwiające realizacje jej celów i zadań.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 8

Właściwym ministrem ze względu na cele fundacji jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 9

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI Celem Fundacji jest:
1. Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, turystyki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz pomocy społecznej.
2. Inicjowanie i wspieranie działalności patriotycznej , historycznej, kulturalnej i muzealnej, pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury.
3. Tworzenie warunków do pracy rękodzielniczej i artystycznej.
4. Prowadzenie działań edukacyjnych, rękodzielniczych na różnych szczeblach kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Gromadzenie zbioru sztuki dawnej i pamiątek historycznych oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat.
6. Wspieranie twórczości, przedsiębiorczości i działalności kulturalnej powiązanej z edukacją i rozwojem osobistym.
7. Organizowanie wszelakich przedsięwzięć kulturalnych.
8. Propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji, działalności społecznej.
9. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
10. Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
11. Odkrywanie, wspieranie i promocja artystów.
12. Rozwój talentów artystycznych.
13. Ochrona i promocja dorobku kulturowego w zakresie sztuki, rękodzieła, tradycji ludowej oraz ginących zawodów.
14. Promowanie produktów kulinarnych, regionalnych charakterystycznych dla regionu Lasowiackiego.
15. Promocja kuchni świata.
16. Działania na rzecz rozwoju i upowszechnienia edukacji, tworzenia, ekspozycji i rozpowszechnianiu dóbr kultury związanych z dawną architekturą, kulturą lasowiacką.
17. Wspierania działań innych organizacji społecznych, w szczególności tych, których cele są zbliżone do celów Fundacji.
18. Promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień.
19. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.
20. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.
21. Działalność na rzecz zatrudniania, aktywizacji zawodowej wśród osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą, w tym osób z niepełnosprawnościami.
22. Współpraca z instytucjami i urzędami zajmującymi się kulturą, nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, pomocą społeczną, historią, sztuką, regionalizmem – zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym.
23. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku emerytalnym oraz ich rodzin.
24. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
25. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
26. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
27. Działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
28. Działalność kulturalna, ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
29. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
30. Turystyka i krajoznawstwa.
31. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
32. Promocja i organizacja wolontariatu.
33. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
34. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-22 powyżej.
35. Działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:
1. Organizowanie zajęć i kursów oświatowo - kulturalnych, zajęć sportowych.
2. Organizowanie koncertów, spotkań z niezwykłymi osobami, heppeningów, imprez kulturalno- rekreacyjnych, wystaw, wieczorów poetyckich.
3. Organizowanie i finansowanie stypendiów, nagród dla dzieci i młodzieży osiągających szczególne wyniki.
4. Organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu, zdrowia, sztuki itp.
5. Wydawanie publikacji, biuletynów, książek, bajek itp.
6. Organizacja i prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów związanych z tematyką zdrowia, nowych technologii, historii naszego regionu.
7. Organizacja warsztatów, wystaw rękodzielniczych, malarskich.
8. Organizacja konkursu im. Jana Słomki dla wybitnych wolontariuszy.
9. Tworzenie i prowadzenie Izby Pamięci związanej z historią regionu, jej bohaterów, poetów, pisarzy itp.
10. Tworzeniu, promocji i realizacji programów na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, osób niedostosowanych społecznie, osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób w podeszłym wieku.
11. Promocji aktywności osób z niepełnosprawnościami.
12. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych jej utratą, w tym osób z niepełnosprawnościami.
13. Tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
14. Ułatwianiu aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia.
15. Organizowanie i prowadzenie jednostek, w tym szkół, zakładów opieki zdrowotnej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, zakładów pracy chronionej, środowiskowych domów samopomocy, zakładów opieki społecznej, ośrodków dziennego pobytu, ośrodków leczniczych, terapeutycznych, kształcenia, rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych i innych.
16. Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie programów, kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, psychologicznych itp.
17. Tworzenie i prowadzenie punktów informacyjnych, poradni, świetlic, przedszkoli, klubów, kawiarni, kin, galerii i innych miejsc służących realizacji celów statutowych.
18. Promowanie przekazywania 1 % podatku na rzecz Fundacji SERCE LASOWIACKIE im. Barbary i Franciszka Mortków poprzez reklamy medialne, telewizyjne, prasowe, internetowe, plakatowe, ulotkowe i wszelkie inne formy reklamy i promocji umożliwiające dotarcie do potencjalnego podatnika.
19. Włączaniu się w realizację zadań publicznych.
20. Współpracy z instytucjami samorządu terytorialnego i administracji państwowej.
21. Tworzeniu sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Fundacji, w tym zagranicznych.
22. Rozwijaniu potencjału społeczności lokalnej.
23. Promocja ekonomii społecznej.
24. Wsparcie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacjom, stowarzyszeniom czy fundacjom.
25. Organizacji i prowadzenie działań m.in. konsultacje, warsztaty, wykłady, szkolenia itp.
26. Współpraca z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.
27. Fundacja może tworzyć oraz prowadzić Zakłady Aktywności Zawodowej.
28. Działania mające na celu zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, lecznictwa, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem, jak również zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
29. Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej oraz organizowanie sezonowego wypoczynku i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności.
30. Fundacja może tworzyć placówki służące edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wspieraniu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
31. Inne prawem dozwolone działania, skutecznie umożliwiające realizację działań statutowych. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowią:
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatora w kwocie 1500 złotych ( słownie : tysiąc pięćset złotych ).
2. Wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundacje w toku działania.
3. Z majątku fundacji wskazanego w ust 1 Fundator wydziela:
1) Na realizacje celów statutowych kwotę 500 złotych ( słownie : pięćset złotych ).
2) Na prowadzenie działalności gospodarczej 1000 złotych ( słownie : tysiąc złotych ).

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. dotacji i subwencji, grantów, aukcji internetowych.
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. dochodów z majątku Fundacji.
5. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek.
6. dochodów z przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i innych.
7. funduszy z Unii Europejskiej.
8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
9. z działalności odpłatnej.
10. z działalności gospodarczej.

§ 13


1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego są rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów o rachunkowości.
3. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji celów pożytku publicznego.
4. Wynagrodzenia kadry zarządzającej pracowników zaangażowanych w realizację działalności pożytku publicznego w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną ograniczone są limitami, tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. O jej rozpoczęciu i zakresie decyduje Zarząd wewnętrzną uchwałą tego organu .
6. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
8. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
9. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy.
10. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również rachunki bankowe oraz majątek zagranicą.
11. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie obejmuje to jednak działań o charakterze spekulacyjnym.
12. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”, b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji SERCE LASOWIACKIE im. Barbary i Franciszka Mortków, d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
13. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 14


1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, w zakresie służącym jej celom ,zaś osiągnięty dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy .
3.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgowa zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne .
4.Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad .
5.Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd fundacji. WŁADZE FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji.
2. Rada Fundacji. ZARZĄD FUNDACJI

§ 16


1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub więcej liczby członków. Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Fundacji zwany dalej Prezesem. Zarząd wieloosobowy tworzy - Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, pozostali członkowie zarządu.
2. Pierwszy skład zarządu powołuje Fundator.
3. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu. W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu podejmuje on decyzję o wyborze Prezesa Fundacji i pozostałych członków.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
5. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, śmierci członka Zarządu, albo wskutek odwołania.
8. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji, c) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące, d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 17


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku powołania Rady Fundacji Zarząd składa jej coroczne sprawozdania.

§ 18

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1. Złożenia pisemnej rezygnacji.
2. Śmierci członka Zarządu.
3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
4. Odwołania z pełnienia funkcji przez Fundatora. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka/członkini Zarządu Fundacji wyraża zgodę Fundator.

§ 19

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Realizacja celów statutowych Fundacji.
3. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
4. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
7. Sporządzanie i przedstawianie sprawującemu nadzór ministrowi sprawozdań z działalności Fundacji.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji.
9. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.
10. Sporządzanie planów pracy i budżet.
11. Sporządzanie sprawozdań z działalności fundacji.
12. Zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami.
13. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych.

§ 20


1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes informując członków drogą telefoniczną bądź elektroniczną co najmniej na trzy dni wcześniej o terminie i miejscu posiedzenia.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem pkt. 4. W przypadku równej liczby głosów decyduje Prezes.
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzję podejmuje Prezes w formie pisemnego postanowienia.

§ 21


1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym majątkowych jest upoważniony każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dotyczące zobowiązań, spraw majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw przekraczających kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes Zarządu. RADA FUNDACJI

§ 22


1. Fundator w miarę potrzeby może powołać Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 1 – 5 członków w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
3. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji.
4. Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
5. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek: a) Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, c) Śmierci członka, d) Odwołania przez Fundatora.
6. Członkowie Rady Fundacji: a) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, b) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, c) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
8. Posiedzenie Rady Fundacji mogą być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Fundatora, Zarząd Fundacji lub na wniosek członka Rady Fundacji do celów rozpatrywania sprawy o szczególnym charakterze.
9. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 23

Do zadań Rady Nadzorczej należy:
1. Ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji.
2. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.
3. Udzielanie Zarządowi absolutorium.
4. Reprezentacja Fundacji przy zawieraniu umów z członkami Zarządu.
5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją statutowych celów Fundacji.
6. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
7. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24


1. Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub stowarzyszeniem.
2. Połączenie z inną fundacją lub stowarzyszeniem nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją lub stowarzyszeniem podejmuje Zarząd.
4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
5. Likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji (Prezes lub Pełnomocnik) zawiadamia Ministra właściwego ds. edukacji.
6. Fundator podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji na wniosek zarządu oraz ustala procedurę likwidacyjną uwzględniając w szczególności propozycje zarządu.
7. Fundator podejmuje decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem Fundacji.
8. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celów, które są celami statutowymi Fundacji.